Privacyregelement

Via dit regelement informeert  De Vlaardingse Taalschool u over de wijze waarop binnen onze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. De Vlaardingse Taalschool is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy zoals in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat.

Art. 1                     Welke gegevens worden verwerkt?

 De Vlaardingse Taalschool verwerkt de persoonsgegevens die we van u en van derden ontvangen. U kunt denken aan de gegeven informatie bij aanmelding voor het volgen van de taalcursus of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: naam cursist, BSN-nummer, IBAN nummer, adres, telefoonnummer, schoolgegevens, gegevens met betrekking tot hulp van eerdere instellingen, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de begeleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt.

Deze persoonsgegevens worden maximaal zeven jaar beveiligd bewaard. Daarnaast verzamelt en verwerkt De Vlaardingse Taalschool persoonsgegevens in het kader van de dagelijkse routine van de cursisten, zoals aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de begeleiding (met goed gevolg) heeft afgerond. Deze evaluatiegegevens worden maximaal drie jaar beveiligd bewaard.

Artikel 2.              Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

De Vlaardingse Taalschool gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de lessen;

  • het verzorgen van de begeleiding
  • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
  • om onze rapportages en andere informatie aan u te zenden
  • om de door u gevraagde informatie te verstrekken
  • en om te voldoen aan de op De Vlaardingse Taalschool rustende wet- en regelgeving

De Vlaardingse Taalschool zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan De Vlaardingse Taalschool of indien De Vlaardingse Taalschool daartoe wettelijk verplicht is.

Artikel 4.              Wie verwerken uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het bestuur en/of geautoriseerde medewerkers van De Vlaardingse Taalschool. Uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen in ons online leerlingvolgsysteem. De Vlaardingse Taalschool hanteert strenge beveiligingsnormen, waardoor medewerkers slechts toegang krijgen tot persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

Zij mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Toegang tot alle persoonsgegevens is gelimiteerd tot het bestuur en  de administratie van De Vlaardingse Taalschool. Onze docenten en medewerkers  kunnen slechts de persoonsgegevens inzien van hun eigen cursisten voor zover dit nodig voor het uitvoeren van noodzakelijke handelingen die les gerelateerd zijn. Het gaat hier enkel om  de naam-, adres- en schoolgegevens.

Artikel 5.              Cookies

Onze website maakt geen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst.

Artikel 6.              Facebook

Doel: De Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op Facebook getoond kunnen worden. Eigenschap: De cookie komt van Facebook en wordt 1 jaar bewaard. Bekijk Facebook Privacy Statement .

Artikel 7.              Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. De Vlaardingse Taalschool bewaart uw persoonsgegevens voor de hierboven aangegeven doeleinden zo lang als de wet dat voorschrijft. De Vlaardingse Taalschool mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven. De gegevens worden digitaal bewaard en de fysieke dossiers worden in afgesloten archiefkasten bewaard. Hiervoor zijn door onze organisaties de nodige voorwaarden gecreëerd om dit mogelijk te maken. Voor de digitale bewaring hebben alleen de geautoriseerde personen toegang die uit hun hoofde van hun functie deze rol hebben gekregen.

Artikel 8.              Inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt schriftelijk een verzoek tot De Vlaardingse Taalschool indienen door een e-mail te sturen naar devlaardingsetaalschool@gmail.com onder vermelding van uw naam. De Vlaardingse Taalschool zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren.

In geval van een verzoek tot verwijdering zal De Vlaardingse Taalschool de betreffende persoonsgegevens binnen 4 weken verwijderen, tenzij voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Daarnaast is het ook mogelijk om uw gegevens te ontvangen voor persoonlijk (her)gebruik.

Artikel 9.              Wijzigingen

De Vlaardingse Taalschool kan dit regelement wijzigen. We raden dan ook aan dit regelement regelmatig op onze website te lezen zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Artikel 10.           Bekendmaking privacyreglement

Het privacyreglement wordt:

  • met iedere cursist besproken tijdens de contractbespreking
  • met iedere medewerker besproken bij aangaan arbeidsovereenkomst – zichtbaar gemaakt op onze website.

 

× Hoe kan ik u helpen?